Charakteristika společnosti

Technický rozvoj

Dlouhodobým cílem společnosti v oblasti technického rozvoje je udržení stávajícího trhu v lokalitě Kladno a v rámci ekonomické vzdálenosti ho rozšiřovat. Modernizací stávající technologie bychom rádi snížili náklady na běžné opravy, údržbu a provoz. Dlouhodobým úkolem, který nám v tom pomáhá, je snížení teploty teplonosného média z projektované teploty 180 st.C na 150 st.C při venkovní teplotě -15 st.C. Splnění tohoto úkolu je podmíněno rekonstrukcí některých úseků horkovodního vedení. Dále montáž sekčních uzávěrů na horkovodním vedení je krokem, který vede k úsporám ztrát na teple i na teplonosném médiu a zároveň umožní rychlejší a levnější určení a odstranění poruchy na rozvodech. Již v roce 2002 začalo v souladu s touto koncepcí řízení vybraných výměníkových stanic radiodatovým přenosem z centrálního dispečinku. V roce 2009 naši odborníci připojili další výměníkové stanice a jejich celkový počet je 110. Modernizace technologie výměníkových stanic přináší zkvalitnění poskytovaných služeb a úsporu provozních nákladů.

Ekonomický rozvoj

V uplynulých letech byly ceny tepelné energie regulovány věcným usměrněním cen = roční dodávka tepla v peněžních jednotkách (cena je stanovena na měrnou jednotku Kč/GJ, celkové množství GJ vychází z předpokládaného plánovaného množství tepla za daný rok). Do nákladů na výrobu tepelné energie zasáhly v roce 2008 ekologické daně.

Investice a údržba

Základní údržbu a opravy technologického zařízení si společnost TEPO, s.r.o. zajišťuje sama. Veškeré opravy a investice byly prováděny v souladu se schváleným dlouhodobým plánem oprav a investic, které vždy vycházejí ze specifik pro daný rok. Při opravách dbáme na to, aby dodávka tepla byla omezena co nejméně a současně se snažíme minimalizovat přerušení dodávek teplé vody všem našim odběratelům. Náročné kompletní opravy jsou prováděny vždy v krátkém časovém období a určitá část je zajišťována dodavatelským způsobem.

Historie společnosti

Společnost TEPO s.r.o. byla založena 28.6.1994 jediným vlastníkem městem Kladnem, zapsána do obchodního rejstříku byla dne 16.12.1994.

K 1.1.1995 se sloučila s Tepelným podnikem města Kladna, který od 1.7.1992 spravoval tepelné rozvody a výměníkové stanice v majetku města Kladna. Hlavním předmětem podnikání je nákup tepelné energie, úprava parametrů a distribuce tepelné energie pro vytápění připojených objektů a dodávka teplé a studené vody. TEPO, s.r.o. je výhradním dodavatelem tepelné energie ze soustavy centrálního zásobování teplem na území města Kladna.

V současné době TEPO s.r.o. zabezpečuje v převážné části města Kladna zásobování teplem a teplou užitkovou vodou. Asi 81 % odběrových míst tvoří bytové odběry.  Celková vytápěná plocha bytových domácností v roce 2009 byla 1 074 tis. m2. Nebytový sektor prezentují především školy, předškolní a zdravotnická zařízení, drobní podnikatelé a celková vytápěná plocha u nebytových prostor v roce 2009 byla 173 tis. m2.

Počet zaměstnanců je od vzniku společnosti v hlavních profesích stabilní, průměrný skutečný stav zaměstnanců vykazuje v posledních třech letech mírný pokles, jedná se o úsporu pracovníků v nejnižších tarifních třídách. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2009 je 95 lidí.

Jediným dodavatelem tepelné energie do rozvodů centrálního zásobování byla společnost ECK Generating s.r.o. Kladno, která zanikla bez likvidace. S nástupnickou společností Alpiq Generation, s.r.o. má TEPO s.r.o. uzavřenou dlouhodobou smlouvu na dodávky tepla, která vyplynula z právního převodu.

Our location

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Quisque quis quam ipsum

m